Appartement in Oostende Te Koop

8400 Oostende
€164.000
KI €676

Appartement in Oostende

Het Kadastraal Inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip 1 januari 1975.
Het Geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) is het Kadastraal Inkomen dat jaarlijks geïndexeerd wordt met een bepaald percentage, dit om het KI in overeenstemming te brengen met de evolutie van de huurprijzen.
Een open bebouwing is een gebouw dat 4 vrije gevels telt, halfopen 3 vrije gevels en gesloten 2 vrije gevels.
Roerende goederen zijn vb. meubels, (keuken)toestellen, verlichting, vloerbekleding, gordijnen, enz...
Een keurings- of gelijkvormigheidsattest is het attest dat uw elektrische installatie goedkeurt. Afhankelijk van de periode waaruit uw elektrische installatie dateert, zijn andere attesten nodig.
Werd de installatie in dienst gesteld voor 1 oktober 1981? Dan is er een keuringsattest nodig van uw elektrische installatie.
Dateert uw installatie van na 1 oktober 1981 of werd de installatie vernieuwd, verzwaard of werden er wijzigingen of uitbreidingen uitgevoerd, dan dient er een gelijkvormigheidsattest te zijn via een erkend organisme.
Het attest zal beschikbaar zijn uiterlijk bij het verlijden van de akte. De keuring kan vaststellen dat de installatie al of niet comform is. Indien niet comform, zal de koper binnen de 18 maanden deze moeten in orde stellen en daarna een herkeuring laten uitvoeren waaruit blijkt dat de installatie volledig is goedgekeurd.
Een keurings- of gelijkvormigheidsattest is het attest dat uw elektrische installatie goedkeurt. Afhankelijk van de periode waaruit uw elektrische installatie dateert, zijn andere attesten nodig.
Werd de installatie in dienst gesteld voor 1 oktober 1981? Dan is er een keuringsattest nodig van uw elektrische installatie.
Dateert uw installatie van na 1 oktober 1981 of werd de installatie vernieuwd, verzwaard of werden er wijzigingen of uitbreidingen uitgevoerd, dan dient er een gelijkvormigheidsattest te zijn via een erkend organisme.
Het attest zal beschikbaar zijn uiterlijk bij het verlijden van de akte. De keuring kan vaststellen dat de installatie al of niet comform is. Indien niet comform, zal de koper binnen de 18 maanden deze moeten in orde stellen en daarna een herkeuring laten uitvoeren waaruit blijkt dat de installatie volledig is goedgekeurd.
Een Energieprestatiecertificaat (EPC) is een attest dat het energieverbruik van de woning, het kantoor of het gebouw weergeeft. Het informeert u over het energieverbruik van de woning, het kantoor of het gebouw en geeft informatie over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie ervan.
Het EPC bevat aanbevelingen voor de verbetering van de energieprestaties, maar legt geen verplichtingen op om te voldoen aan specifieke energie-eisen. Een Energieprestatiecertificaat is verplicht voor de verkoop van een woning, een kantoor of een gebouw.
De EPC-waarde is het kengetal dat de energetische kwaliteit van een woning/gebouw uitdrukt op het Energieprestatiecertificaat.
Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-) energie.
De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning/het gebouw. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energie-verbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende eenheid.
M.a.w. kan u de woning betrekken na het verlijden van de akte?
Een conciërge staat in voor de bewaking van een gebouw en wordt meestal aangesteld in appartementencomplexen. Hij bewoont een appartement al dan niet gratis, is eventueel permanent aanwezig en staat soms in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. De conciërge wordt aangesteld door de syndicus, in overleg met de mede-eigenaars.
De syndicus is de vertegenwoordiger van alle mede-eigenaars en wordt aangesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hij staat in voor het financieel, technisch en juridisch beheer van het gebouw en is door de wet gerechtigd om beslissingen te nemen zoals o.a. het laten uitvoeren van herstellingswerken. Hij vraagt geld op bij de mede-eigenaars voor de vaste kosten en voor eventuele provisies in het reservefonds. De syndicus krijgt in ruil voor zijn taken een vergoeding die vooraf werd afgesproken met de mede-eigenaars.
Een onderhoudsdienst staat in voor het onderhoud/poetsen van een gebouw. In sommige appartementencomplexen wordt een onderhoudsdienst aangesteld voor het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes.
Voor het technisch, financieel en administratief beheer van de gemeenschappelijke delen van het pand, dient elke mede-eigenaar een jaarlijkse bijdrage te betalen.
Een reservefonds is een jaarlijkse provisie die wordt aangelegd voor het dekken van kosten zoals o.a. grote herstellingswerken. De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist over het al dan niet aanleggen van een reservefonds.
De kadastrale oppervlakte is de totale oppervlakte van het perceel (grond).
Een zone kan verschillende bestemmingen hebben, bijv. woongebied. Geef de meest recente stedenbouwkundige zone aan waarin uw pand gelegen is. Indien uw pand gelegen is in een zone met meerdere bestemmingen, vermeld deze zones dan onder de rubriek 'andere' (vb. deels in woonzone en deels in landbouwgebied).
Indien uw gemeente beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister, vermeld de stedenbouwkundige bestemming zoals in het plannenregister opgenomen is.
Om de actuele lijst van gemeenten die over een goedgekeurd plannen- en vergunningsregister beschikken te raadplegen klik op volgende link:
Indien het pand niet is gelegen in één van deze gemeenten, geef dan de meest recente stedenbouwkundige bestemming aan zoals deze door uw gemeente werd medegedeeld. Informeer u hiervoor bij de Stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.
Een stedenbouwkundige vergunning is de bouwvergunning van het pand. Werden er daarna nog (ver-) bouwwerken uitgevoerd aan het pand waarvoor een vergunning is vereist, bijv. het plaatsen van een veranda van 70 m², dan moet hiervoor een vergunning zijn afgeleverd.
Dateert het pand van vóór 22 april 1962, dan is deze vergunning niet van toepassing.
Voor informatie met betrekking tot vereiste bouwvergunningen kan u terecht op de volgende website
Wanneer een perceel grond wordt verdeeld in verschillende loten, dan moet hiervoor door Stedenbouw een verkavelingsvergunning worden uitgereikt. Dit is een vergunning die het verdelen van de grond in loten goedkeurt.
Een dagvaarding is een oproeping voor een rechtszitting. Wanneer er werken uitgevoerd werden aan het pand waarvoor een vergunning is vereist en hiervoor geen afgeleverd werd, dan is er sprake van een stedenbouwkundig misdrijf.
Een stedenbouwkundig misdrijf kan worden geregulariseerd.
Bekijk de bijlagen van dit pand voor meer duidelijkheid.
Een voorkooprecht is een wettelijk of contractueel recht dat de houder ervan voorrang geeft boven elke andere persoon bij de aankoop van gronden en gebouwen, na bepaling van de prijs en voorwaarden door de uiteindelijke koper. In een gebied waar het voorkooprecht ruimtelijke ordening speelt, mag een verkoper alleen verkopen nadat hij de houders van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.
Het Vlaams Gewest legt een heffing op met betrekking tot leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen die opgenomen zijn in de inventaris.
Voor meer informatie met betrekking tot de reglementering rond leegstaande gebouwen en de heffing kan u volgende websites raadplegen: www.vlaanderen.be, www.aps.vlaanderen.be.
Het Vlaams Gewest legt een heffing op met betrekking tot leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen die opgenomen zijn in de inventaris.
Voor meer informatie met betrekking tot de reglementering rond leegstaande gebouwen en de heffing kan u volgende websites raadplegen: www.vlaanderen.be, www.aps.vlaanderen.be.
Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht ten laste van een onroerend goed dat gevestigd wordt ten voordele van één of meer andere onroerende goederen die aan een andere verkoper toebehoren. Een erfdienstbaarheid ontstaat ofwel uit de natuurlijke ligging van de erven, of ze wordt door de wet opgelegd of vindt haar oorsprong in een overeenkomst.
Soorten erfdienstbaarheden:
- natuurlijke erfdienstbaarheden (bijv. recht van afvloeiing, afsluiting en afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen)
- wettelijke erfdienstbaarheden vermeld in het burgerlijk wetboek of in andere specifieke wetten zoals het veldwetboek (bijv. gemene muur, recht van uitweg, afstand van beplanting, ladderrecht, lichten en uitzichten)
- conventionele erfdienstbaarheden door de mens gevestigd (bijv. recht van doorgang, van riolering, van waterleiding)
- positieve erfdienstbaarheden impliceren het recht van de verkoper van het heersend erf om iets te mogen doen (bijv. recht van overgang)
- negatieve erfdienstbaarheden impliceren het recht van de verkoper van het heersend erf om de verkoper van het lijdend erf iets te verbieden (bijv. verbod om te bouwen of te beplanten bij recht van verlichting) Een negatieve erfdienstbaarheid is altijd voortdurend en niet zichtbaar.
- voortdurende erfdienstbaarheden vereisen geen menselijke tussenkomst, maar houden een voordelige toestand in voor het heersend erf (bijv. recht van waterleiding, van dakdrop, van gas- en elektriciteitsleidingen, van steun en uitbouw, van uitzicht)
- niet-voortdurende erfdienstbaarheden vereisen telkens een menselijke tussenkomst (bijv. recht van overgang, rioolrecht, weiderecht, recht om water te putten)
- zichtbare erfdienstbaarheden impliceren een zichtbaar werk of teken (bijv. een deur, een hek, een pad, leidingen (ook ondergronds voor zover een extern teken hun bestaan aantoont), een balkon, een venster)
- niet-zichtbare erfdienstbaarheden vertonen geen zichtbaar teken (bijv. verbod om te bouwen of om hoger te bouwen)
Een pand kan beschemd zijn als monument, stads- of dorpsgezicht, archeologisch patrimonium, duingebied of andere. Voor meer informatie met betrekking tot stedenbouwkundige beschermingsmaatregelen kan u terecht op de website of
Een onteigeningsplan bestaat uit een grafisch plan waarop de percelen zijn aangeduid die de overheid wil onteigenen.
Een rooilijn geeft de grens aan tussen het openbaar en privaat domein. Een rooiplan is het plattegrond waarop de aansluitingen met bestaande wegen, de kadastrale percelen, de ligging van de nieuwe weg, de afstand van de weggrenzen tot gebouwen, bomen, bruggen of andere vaste punten zijn aangeduid.
Een feitelijk gebrek is een zichtbaar of onzichtbaar gebrek aan het pand.
Stelsel van de registratierechten
Registratierechten zijn een soort belasting op o.m. de registratie van notariële verkoopakten die de koper bovenop de geboden prijs dient te betalen als hij een woning, een appartement, bouwgrond, of ander onroerend goed koopt.
Voor meer informatie over registratierechten in het Vlaams Gewest, kan u hier terecht.
Voor meer informatie over registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u hier terecht.
Stelsel van de BTW
In principe is de verkoop van een onroerend goed onderworpen aan het registratierecht en niet aan B.T.W. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de verkoop van nieuwe gebouwen, gelegen in België. Een nieuw gebouw in België kan verkocht worden met toepassing van de B.T.W. zonder registratierecht. Deze uitzondering geldt enkel voor het gebouw en niet voor de grond. Op de grond moet dan het normale registratierecht betaald worden, terwijl het gebouw aan de B.T.W. wordt onderworpen. Het is de verkoper die dient te beslissen onder welk stelsel het pand zal tekoopgesteld worden.
Voorwaarden om een gebouw te verwerven met B.T.W.
1. De overdracht moet gebeuren onder bezwarende titel. In geval van een verkoop is aan deze voorwaarden voldaan, aangezien een verkoop steeds onder bezwarende titel gebeurt.
2. Verkoop met toepassing van B.T.W. is enkel mogelijk voor nieuwe gebouwen, nog op te richten, in oprichting of reeds opgericht. Hierbij stelt zich onmiddellijk het probleem hoelang een gebouw als 'nieuw' kan beschouwd worden. Volgens artikel 8 W.B.T.W. is een gebouw nieuw tot ' 31 december van het jaar na dat waarvoor het voor het eerst is opgenomen in het kohier van de onroerende voorheffing'. Een gebouw is dus nieuw tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor voor het eerst onroerende voorheffing dient betaald te worden. De onroerende voorheffing is verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar waarin het goed in gebruik genomen werd.
3. Het gebouw kan enkel onder de B.T.W. verkocht worden door een B.T.W.-belastingplichtige. Dit betekent dat het gebouw verkocht moet worden door hetzij een 'beroepsoprichter' van gebouwen, hetzij een ander persoon die voor deze verkoop als een 'occasionele belastingplichtige' wordt beschouwd.



Kenmerken

 • Type: Appartement
 • Badkamers: 1
 • Slaapkamers: 1
 • Bewoonbaar: 41 m2
 • Prijs: €164.000
 • Bouwjaar: 2021
 • Makelaarscode: 59487202
 • Ref: UWSGOTOHZAZS

Certificaten

 • EPC-waarde: 164 kWh/m2
 • EPC-cert: 202002160002247285RES1
 • EPC-waarde

Ruimtelijke Ordening

 • KI: € 676
 • Stedenbouwk. vergunning: Nee
 • Dagvaarding uitgebracht: Nee
 • Rechterlijke beslissing: n/a
 • Voorkooprecht: Nee
 • Verkavelingsvergunning: n/a
 • Bestemming: Woongebied
 • Overstromingsgebied: niet in overstromingsgevoelig gebied

Prijs Geschiedenis

Datum Vraagprijs Aangeboden
21 Nov 2022 €164.000 Oximo

Prijzen gevonden op dit adres

Gelieve zich GRATIS aan te melden om deze info te zien

Type Datum Vraagprijs Slpks Aangeboden
App. *** 20** €******** * *********
App. *** 20** €******** * *********
App. *** 20** €******** * *********
App. *** 20** €******** * *********
App. *** 20** €******** * *********

Gelijkaardig en Verkocht in Oostende

Gelieve zich GRATIS aan te melden om deze info te zien

Type Datum Vraagprijs Slpks Bewoonbaar
App. *** 20** €******** * *** m2
App. *** 20** €******** * *** m2
App. *** 20** €******** * *** m2
App. *** 20** €******** * *** m2
App. *** 20** €******** * *** m2